Forvarnarstarf

Forvarnarverkefni sem Fjölskyldusvið tekur þátt í eru:

Forvarnarstefna Sveitarfélagsins Skagafjarðar

Markmið forvarnarstefnunnar er að hvert barn finni til öryggis og eigi áhyggjulausa bernsku. Hver og einn einstaklingur er að mótast öll sín uppvaxtarár og því er mikilvægt að allir þeir sem koma að málefnum barna/ungmenna vinni að sameiginlegum markmiðum og noti til þess sömu leiðir.

Markmið stefnunnar eru:

 • Stuðla að heilbrigðum lífsháttum og lífsviðhorfum
 • Að  börn og unglingar þekki skaðsemi vímuefna og mikilvægi hollra lífshátta
 • Að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust nemenda svo þeir geti tekið afstöðu gegn vímuefnum og staðið á móti neikvæðum félagslegum þrýstingi
 • Að vinna markvisst gegn einelti og annarri félagslegri útskúfun
 • Að allir þeir aðilar sem koma að málefnum barna og unglinga vinni eftir sömu verklagsreglum og að sömu markmiðum
 • Að styrkja sjálfsmynd og sjálfstraust barna og leitast við að auka félags- og tilfinningaþroska þeirra
 • Samræmd stefna grunnskólanna og forvarnarsviðs í forvarnarmálum
 • Að allir skólar í Skagafirði, íþróttafélög, félagsmiðstöðin og önnur æskulýðs- og tómstundafélög verði vímuefnalaus
 • Samræma fræðslu allra aðila sem starfa með börnum og ungmennum
 • Gott samstarf milli forvarnarsviðs Sveitarfélagsins og lögreglu
 • Að auka hlut ungs fólks í ákvarðanatöku sem varða málefni þeirra

 

Leiðir að markmiðum:

 • Allir sem vinna að forvörnum barna og unglinga styðjast við samræmda stefnu grunnskólanna og forvarnarsviðs Sveitarfélagsins Skagafjarðar
 • Bjóða uppá fjölbreytta og skipulagða íþrótta- og æskulýðsstarfsemi
 • Efla samstarf meðal barna og unglinga í sveitarfélaginu með ferðum Frístundastrætó
 • Grunnskólarnir vinni samkvæmt forvarnarstefnu sinni og fræði samkvæmt henni
 • Gerðar séu Lífsháttarkannanir á hverju ári svo hægt sé að fylgjast með þróun mála
 • Skóli-, íþrótta-, æskulýðsstarf starfi eftir eineltisáætlun Olweusar og sendi starfsfólk reglulega á námskeið
 • Fastir tímar náms- og starfsráðgjafa þar sem nemendur geta leitað viðtals
 • Fastir tímar skólahjúkrunarfræðings þar sem nemendur geta leitað viðtals
 • Bjóða árlega upp á fræðslu fyrir foreldra í samráði við foreldrafélög, fjölskylduþjónustu, heilsugæslu og lögreglu
 • Efla samstarf Útideildar, foreldrafélaga og lögreglu til að sporna við vímuefnaneyslu , eftirlitslausum unglingapartíum og brot á reglum um útivistartíma, o.fl.
 • Gott upplýsingaflæði til foreldra
 • Starfsfólk sveitarfélagsins setur skýr mörk við neikvæðri hegðun og er jákvæð fyrirmynd í leik og starfi

Efla starf Ungmennaráðs og völd þess. Kynna starf þess betur og marka því skýrari stefnu innan stjórnsýslunnar.

 

Forvarnarteymi

Í Skagafirði hefur á undanförnum árum verið unnið samkvæmt þeirri hugmyndafræði að það  heilt þorp þurfi til að ala upp barn. Útfærslan á fyrrgreindri hugmyndafræði hefur falist í því að stofnuð voru tvenn teymi: Forvarnarteymi og Vinateymi. Forvarnarteymið hefur um árabil unnið að forvörnum og fræðslu fyrir íbúa Skagafjarðar. Hluti af þessari vinnu hefur falist í meiri samvinnu við foreldra. Kannanir hafa verið lagðar fyrir ungmenni á aldrinum 13 til 20 ára síðastliðin 10 ár. Þar hefur komið í ljós að áfengis- og vímuefnaneysla ungs fólks í Skagafirði hefur dregist mikið saman. Leiða má líkur að því að ofangreindur árangur hafi náðst vegna fræðslu, meiri samheldni milli foreldra og betra eftirliti með ungu fólki. Vinateymið var stofnað árið 2008 og hefur það hlutverk að finna það/þau ungmenni sem eru að einangrast félagslega. Hugmyndafræðin þar að baki er sú að félagsleg einangrun leiði til vanlíðunar einstaklings og afleiðingin er oft sú, sérstaklega hjá unglingum og ungu fólki, að viðkomandi leitar í óæskilega hegðun eins og t.d. vímuefnaneyslu. Í vinateyminu sitja fulltrúar frá öllum skólastigum, frá félagsþjónustu, íþrótta- og æskulýðsstarfi og frístundaheimilinu Húsi Frítímans. Teymin tvö starfa síðan saman, þannig að segja má að komið hafi verið upp eftirliti með ungmennum, eftirliti sem byggir á samráði við forráðamenn ungmennanna.

 

Hlutverk forvarnarteymis:

 1. Að kynna forvarnar- og vímuvarnarstefnu Sveitarfélagsins Skagafjarðar fyrir íbúum sveitarfélagsins.  
 2. Kynna stefnu fyrir starfsfólki skólanna á hverju hausti. Einnig skal stefnan kynnt fyrir nemendum og foreldrum. Foreldrum skal bent á eigið ábyrgðarhlutverk og mikilvægi stuðnings þeirra.
 3. Endurskoða með reglulegu millibili stefnu í vímuvörnum. 
 4. Að standa að virkri upplýsingaáætlun gagnvart nemendum, foreldrum og kennurum.
 5. Halda fræðslufundi fyrir nemendur, foreldra og starfsfólk skólans, t.d. með fyrirlestrum, leiksýningum og kvikmyndasýningum.
 6. Hvetja til hollra lífshátta og tómstunda.
 7. Vera í samvinnu við grunnskólana um kannanir á neyslu og viðhorfum til vímuefna innan skólans.
 8. Efla almennt samstarf skóla-, frístunda- og félagsstarfs.

 

Í forvarnarteyminu sitja:

Þorvaldur Gröndal, forvarnarfulltrúi Sveitarfélagsins Skagafjarðar
Hrafnhildur Guðjónsdóttir, fulltrúi félagsþjónustu
Kristvina Gísladóttir, fulltrúi Varmahlíðarskóla
Jóhann Bjarnason, fulltrúi Grunnskólans austan Vatna
Kristbjörg Kemp, fulltrúi Árskóla
Sr. Sigríður Gunnarsdóttir, sóknarprestur Sauðárkrókskirkju
Margrét Helga Hallsdóttir, fulltrúi FNV
Stefán Vagn Stefánsson, fulltrúi lögreglu