Sveitarstjórn Sveitarfélagins Skagafjarðar

295. fundur 21. nóvember 2012 kl. 16:15 - 18:24 í Safnahúsi við Faxatorg
Nefndarmenn
 • Bjarni Jónsson forseti
 • Stefán Vagn Stefánsson aðalm.
 • Sigríður Magnúsdóttir 1. varaforseti
 • Bjarki Tryggvason aðalm.
 • Viggó Jónsson aðalm.
 • Jón Magnússon aðalm.
 • Sigríður Svavarsdóttir aðalm.
 • Sigurjón Þórðarson aðalm.
 • Svanhildur Guðmundsdóttir 1. varam.
 • Ásta Björg Pálmadóttir sveitarstjóri
 • Helga Sigurrós Bergsdóttir ritari
Fundargerð ritaði: Helga Sigurrós Bergsdóttir stjórnsýsluritari
Dagskrá

1.Fjárhagsáætlun 2013

1208106

Ásta Björg Pálmadóttir, sveitarstjóri tók til máls. Fjárhagsáætlun sveitarfélagsins og stofnana þess fyrir árið 2013 lögð fram til fyrri umræðu. Áætlunin gerir ráð fyrir að A-hluti sveitarfélagsins verði rekinn með 7.046 þús. króna rekstrarafgangi. Samstæða A og B hluta verði rekin með 35.312 þús. króna rekstrarafgangi.

Sigurjón Þórðarson tók til máls.
Sveitarstjórnarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra, Sigurjón Þórðarson, óskar bókað: Framlögð fjárhagsáætlun felur í sér aukningu á skuldum sveitarfélagsins, sem leiðir til þyngri vaxtagreiðslna og gerir sveitarfélagið berskjaldaðra fyrir áhrifum verðbólgu, með ófyrirsjáanlegum afleiðingum fyrir fjárhag sveitarfélagsins.

Forseti gerir tillögu um að vísa fjárhagsáætlun 2013 til nefnda og síðari umræðu í sveitarstjórn. Samþykkt með níu atkvæðum.

2.Þriggja ára áætlun 2014-2016

1210039

Ásta Björg Pálmdóttir tók til máls. Þriggja ára fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Skagafjarðar og stofnana þess, fyrir árin 2014-2016 lögð fram til fyrri umræðu. Áætlunin gerir ráð fyrir rekstrarafgangi samstæðunnar árið 2014 samtals 65.460 þús króna, árið 2015 samtals 89.823 þús króna og árið 2016 samtals 73.024 þús króna. Forseti gerir þá tillögu að áætluninni verði vísað til byggðarráðs og síðari umræðu í sveitarstjórn. Samþykkt með níu atkvæðum.

3.Ályktun er varðar virkjanamál

1211132

Jón Magnússon tók til máls og lagði fram eftirfarandi ályktun frá fulltrúum Sjálfstæðisflokks.

Ályktun:
Sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar leggur á það ríka áherslu, að Skatastaðavirkjun C verði sem fyrst færð úr biðflokki í nýtingarflokk í þeirri flokkun virkjunarkosta sem er að finna í þingsályktunartillögu um áætlun um vernd og orkunýtingu landsvæða.

Virkjun og nýting fallvatna Skagafjarðar er einn af lykilþáttum í atvinnuuppbyggingu í heimahéraði ef horft er til framtíðar. Nauðsynlegt er að Skagfirðingar fái að sitja við sama borð og aðrir er kemur að uppbyggingu atvinnukosta í héraði og hafi um það að segja hvernig orkan er nýtt.

Greinargerð:
Virkjun jökulsánna í Skagafirði hefur verið til athugunar síðan á 8. áratug síðustu aldar og er mikið til af rannsóknargögnum um fyrirhugaða orkukosti. Í athugasemdum Landsvirkjunar við niðurstöður faghópa 2. áfanga rammaáætlunar kemur fram að fjölmörg atriði sem fyrirhugaðar virkjanir kunna að hafa áhrif á séu stórlega ofmetin.

Virkjun fallvatna í Skagafirði er undirstaða kærkominnar iðnaðaruppbyggingar á atvinnusvæði sem hefur átt í vök að verjast á undanförnum árum. Eru fyrir því ýmsar ástæður en Skagafjörður hefur ekki farið varhluta af niðurskurði ríkisins sem hefur valdið hlutfallslega meiri fækkun opinberra starfa en í nokkru öðru héraði hér á landi.

Það er því brýn þörf á uppbyggingu fjölbreytts iðnaðar í Skagafirði. Iðnaðar sem krefst menntaðs vinnuafls og greiðir góð laun. Þessi iðnaður þarf á orku að halda og er algjörlega óviðunandi ef stjórnvöld hyggjast veita íbúum Skagafjarðar enn eitt höggið með því að útiloka á næstu árum hagnýtingu umhverfisvænnar orku sem hægt er að framleiða í héraðinu með virkjun jökulánna til uppbyggingar atvinnulífs.

Þess má geta að í Skagafirði hefur um nokkurra ára skeið verið unnið að því að laða að fjárfestingu á sviði koltrefja- og basalttrefjaframleiðslu og í því skyni verið unnið að margvíslegum undirbúningi, rannsóknum á iðnaðiðnum og byggingu tengslanets í greininni. Umtalsverðum fjármunum hefur verið varið til verksins.

Nýjasti þátturinn í þessu ferli er nám í plast- og trefjaiðnum við Fjölbrautaskóla Norðurlands vestra á Sauðárkróki en það er unnið í samvinnu við finnska og danska skóla, sem og fyrirtækja hér á landi. Í þeim hópi er m.a. að finna alþjóðlega stoðtækjaframleiðandann Össur sem framleiðir talsvert af sínum vörum úr koltrefjum. Jafnframt hefur verið unnið að þróun umhverfisvænna lausna við framleiðsluferlið, m.a. með notkun rafmagns við eyðingu skaðlegra efna sem verða til við framleiðslu koltrefja í stað þess að eyða þeim með bruna af völdum náttúrugass eða olíu.

Framleiðsla á koltrefjum og basalttrefjum er hátækniiðnaður sem krefst aðgengis að menntuðu starfsfólki og orku. Orkunotkunin er þó lítil í samanburði við margan annan orkufrekan iðnað, auk þess sem umhverfisáhrif eru takmörkuð. Þá yrði starfsmannafjöldi slíkrar framleiðslu bundinn við tugi starfa en ekki hundruð, sem hentar samfélagsgerðinni í Skagafirði vel.

Mikilvægt er að leggja áherslu á að rannsóknum á virkjanakostum verði hraðað þannig að unnt verði að úrskurða sem fyrst um tilfærslu Skatastaðavirkjunar C úr biðflokki í nýtingarflokk. Jafnframt eru átalin þau vinnubrögð sem umhverfis- og iðnaðarráðherrar hafa haft með pólitískri aðför að faglegu ferli við gerð rammaáætlunar um vernd og nýtingu náttúrusvæða með áherslu á vatnsafl og jarðhitasvæði."

Sigurjón Þórðarson kvaddi sér hljóðs, þá Sigríður Magnúsdóttir, Viggó Jónsson, Jón Magnússon og Sigurjón Þórðarson.

Svanhildur Guðmundsdóttir kvaddi sér hljóðs og óskar bókað:
Við styðjum ekki þessa tillögu sjálfstæðismanna og erum sammála því sem fram kemur í Rammaáætlun um það, að skynsamlegast sé að hafa umrædda virkjun í biðflokki, þarna á svæðinu eru einstakar aðstæður til flúðasiglinga, einhver mestu flæðiengi á Norðurlöndum við Héraðsvötn, auðugt fuglalíf, sérstæðar sífrerarústir á hálendi og mjög verðmætar og fjölbreyttar menningarminjar. Þessar auðlindir er mikilvægt að nýta til útivistar og afþreyingar fyrir heimamenn og sem grundvöll ferðaþjónustu sem er vaxandi grein í héraðinu.

Jón Magnússon tók til máls.
Forseti bar tillöguna undir atkvæði með nafnakalli.
Jón Magnússon, já
Sigríður Svavarsdóttir já
Svanhildur Guðmundsdóttir nei
Sigurjón Þórðarson, sat hjá
Viggó Jónsson, já
Sigríður Magnúsdóttir, sat hjá
Bjarki Tryggvason, já
Stefán Vagn Stefánsson, já
Bjarni Jónsson, nei
Tillagan var samþykkt með 5 atkvæðum, 2 greiddu atkvæði á móti og 2 sátu hjá.

Bjarni Jónsson kvaddi sér hljóðs, með leyfi forseta og lagði fram eftirfarandi bókun.
Allir umsagnarfrestir um rammaáætlun eru liðnir og málið hefur þegar verið afgreitt frá þingnefnd. Síðbúið orðagjálfur frá Sjálfstæðisflokknum í Skagafirði í formi ályktunar nú, er því marklaust að öðru leiti en því að kynna kjósendum flokksins að ekki sé þar lengur rúm fyrir sjónarmið fólks sem aðhyllist verndun Jökulsánna og vistvæna nýtingu svæðisins, né heldur þeirra sem vilja að frekara mat eigi sér stað á virkjunarkostum og því sem fórnað yrði áður en ákvarðanir eru teknar. Ljóst er að náttúruvænni sjónarmið eiga hljómgrunn innan raða annarra framboða sem aðild eiga að sveitarstjórn.
Þess má geta að enn er lítið nýtt af orku Blönduvirkjunar á svæðinu og ekkert sem kallar á opnun virkjunarkosta í Jökulsánum. Að tengja í greinargerð virkjanaframkvæmdir í Skagafirði og nýsamþykkt plast og trefjanám við FNV og samstarf skólans við stoðtækjaframleiðandan Össur, er lýsandi dæmi um málatilbúnað Sjálfstæðisflokksins í máli sem ekki er á dagskrá næstu misserin í Skagafirði.
Sveitarstjórnarfulltrúi VG

4.Skipan þingflt. á ársþing SSNV fyrir Frjálslynda og óháða. Erindi frá Sigurjóni Þórðarsyni

1211128

Tillaga um breytingu fulltrúa Frjálslyndra og óháðra á ársþing SSNV. Aðalfulltrúi Hanna Þrúður Þórðardóttir og varafulltrúi Hrefna Gerður Björnsdóttir. Aðrar tilnefningar bárust ekki og skoðast þær því rétt kjörnar.

5.Erindi frá Sigurjóni Þórðarsyni varðandi byggingu við Árskóla, upplýsingagjöf.

1211127

Sigurjón Þórðarson tók til máls og lagði fram eftirfarandi bókun.
Sveitarstjórnarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra, Sigurjón Þórðarson, óskar bókað: Meirihluti Framsóknarflokks og Vg hefur dregið að veita eðlilegar upplýsingar um stærstu framkvæmdir sveitarfélagsins á kjörtímabilinu. Sömuleiðis hefur formaður byggðaráðs ítrekað verið staðinn að því að veita villandi upplýsingar um fjármögnunarsamning, sem sagður var í fyrstu, ein helsta forsenda þess að ráðist yrði í umræddar framkvæmdir. Enn hefur hvorki umræddur fjármögnunarsamningur né verksamningur litið dagsins ljós og er ljóst meirihlutinn er að fara á svig við bæði 28. grein og 103. gr. sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, sem eiga að veita kjörnum fulltrúum sem og almenningi, ríkan rétt til upplýsinga um öll þau mál sem varða verulega hagsmuni sveitarfélagsins.
Leyndarhyggja meirihluta Skagafjarðar er óskiljanleg, ekki síst í því ljósi að forseti sveitarstjórnar, Bjarni Jónsson, sem sat í minnihluta á síðasta kjörtímabili, gagnrýndi þá með grófum hætti þau vinnubrögð, sem þá voru viðhöfð í sveitartjórn, við byggingu nýja leikskólans á Sauðárkróki og kallaði þau gerræðisleg. Verklagið, sem Vg bera nú ábyrgð á, í tengslum við stærstu framkvæmd sveitarfélagsins á yfirstandandi kjörtímabili, er öllu verra en það sem Vg gagnrýndu á því síðasta!
Skorað er á meirihluta sveitarstjórnar að halda hið fyrsta fund og leggja gþau ögn og skýringar, sem óskað eftir, á borðið.


Stefán Vagn Stefánsson kvaddi sér hljóðs og lagði fram eftirfarandi bókun.
Á fundi sínum 7. mars 2012 ákvað sveitarstjórn Sveitarfélagsins Skagafjarðar að hafnar yrðu framkvæmdir við viðbyggingu og endurbætur á Árskóla. Á sama fundi var þriggja ára áætlun sveitarfélagsins samþykkt, í þeirri áætlun var fjárhagsáætlun fyrir árið 2012 leiðrétt og breytt með tilliti til framkvæmdarinnar til að sjá fjárhagsleg áhrif á fjárhagstöðu sveitarfélagsins til lengri tíma. Búið er að fjalla um framkvæmdir við Árskóla á yfir 20 sveitarstjórnar- og byggðarráðsfundum.

Sigurjón Þórðarson kvaddi sér hljóðs, þá Stefán Vagn Stefánsson.

6.SKV Fundargerðir stjórnar 2012

1201009

Fundargerðir 162. fundar stjórnar Skagafjarðarveitna frá 23. október 2012 og 163. fundar frá 7. nóvember 2012 lagðar fram til kynningar á 295. fundi sveitarstjórnar.

7.Menningarráð Fundargerðir stjórnar 2012

1201015

Fundargerð stjórnarfundar Menningarráðs Norðulands vestra frá 9. október 2012 og fundargerð aðalfundar Menningarráðs Norðurlands vestra frá 12. október 2012 lagðar fram til kynningar á 295. fundi sveitarstjórnar.

8.Náttúrustofa Fundargerðir stjórnar 2012

1201016

Fundargerð stjórnar Náttúrustofu Norðurlands vestra frá 29. október 2012 lögð fram til kynningar á 295. fundi sveitarstjórnar.

9.Samb.ísl.sveit. Fundargerðir stjórnar 2012

1201011

Fundargerð stjórnar Sambands íslenskra sveitarfélaga frá 26.október 2012 lögð fram til kynningar á 295. fundi sveitarstjórnar.

10.Byggðarráð Skagafjarðar - 608

1211002F

Fundargerð 608. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Sigurjón Þórðarson kvaddi sér hljóðs.

10.1.Frumvarp til laga um almenningssamgöngur

1211008

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.2.Óskað umsagnar um frumvarp til laga um verndar- og orkunýtingaráætlun

1211004

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.3.Skólastofa á barnaskólalóð

1211018

Sigurjón Þórðarson fulltrúi Frjálslyndra og óháðra kvaddi sér hljóðs og ítrekar bókun sína frá fundi byggðarráðs þann 8. nóvember 2012, svohljóðandi.
"Það er ekkert því til fyrirstöðu að hefja strax viðræður um að koma húsinu strax í gagn eftir að það hefur lokið hlutverki sínum sem skólahúsnæði sem er fyrirsjáanlegt í náinni framtíð. Í sveitarfélaginu eru því miður til dæmi um s.s. húsnæði Furukots þar sem aflögð skólahúsnæði er ónýtt svo árum skiptir fáum til gagns. Það er um að gera að koma í veg fyrir að svo verði með það húsnæði sem hér um ræðir.

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.4.Hólar,Ferðaþj.Hólum-umsögn um rekstrarleyfi

1211020

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.5.Fjárhagsáætlun 2013

1208106

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

10.6.Þriggja ára áætlun 2014-2016

1210039

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 8. liðar á dagskrá. Samþykkt.

10.7.Fyrirhuguð niðurfelling Héraðsvega af vegaskrá

1210310

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.8.Þjóðvegur í þéttbýli - Strandvegur

1210466

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.9.Kjördeild VIII

1210477

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

10.10.Rekstrarupplýsingar 2012

1205003

Afgreiðsla 608. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.Byggðarráð Skagafjarðar - 609

1211005F

Fundargerð 609. fundar byggðarráðs lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Stefán Vagn Stefánsson kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

11.1.Öryggismál almennt

1211105

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.2.Stuðningur við Snorraverkefnið 2013

1211095

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.3.Landsbyggðin lifir - styrkbeiðni 2012

1211033

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.4.Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 - 33090 Þjónustustöð/fjárfesting

1211070

Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 er varðar fjárfestingar í Þjóðnustustöð borinn upp til staðfestingar.
Samþykkt með níu atkvæðum.

11.5.Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 - Millifærsla á milli málaflokka 00 og 31

1211071

Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 er varðar millifærslu milli málaflokka 00 og 31, lóðaleigu, borinn upp til staðfestingar.
Samþykkt með níu atkvæðum.

11.6.Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 - Snjómokstur

1211101

Viðauki við fjárhagsáætlun 2012 er varðar snjómokstur borinn upp til staðfestingar.
Samþykkt með níu atkvæðum.

11.7.Útsvarshlutfall árið 2013

1211072

Forseti ber upp tillögu byggðarráðs um að útsvarshlutfall í Sveitarfélaginu Skagafirði árið 2013 verði óbreytt frá árinu 2012, þ.e. 14,48%.
Samþykkt með níu atkvæðum.

11.8.Fjárhagsáætlun 2013

1208106

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

11.9.Þriggja ára áætlun 2014-2016

1210039

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 8. liðar á dagskrá. Samþykkt.

11.10.Framhaldsþing SSNV

1211077

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.11.Veisluþjónusta Lilju og Sóleyjar - umsagnarbeiðni vegna rekstarleyfis

1211086

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.12.Víðines 1 146499 - Tilkynning um aðilaskipti að landi

1211023

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.13.(Víðines) Ræktunarland 146504 - Tilkynning um aðilaskipti að landi

1211024

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

11.14.Knappsstaðir 146834 - Tilkynning um aðilaskipti að landi

1211022

Afgreiðsla 609. fundar byggðaráðs staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

12.Atvinnu- og ferðamálanefnd - 86

1211004F

Fundargerð 86. fundar atvinnu- og ferðamálanefndar lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Viggó Jónsson kynnti fundargerð. Sigurjón Þórðarson, Jón Magnússon, Bjarni Jónsson með leyfi forseta, Sigurjón Þórðarson, Viggó Jónsson, Jón Magnússon, Stefán Vagn Stefánsson og Bjarni Jónsson með leyfi forseta kvöddu sér hljóðs.

12.1.Ferðaþjónusta og kynningarmál

1211099

Afgreiðsla 86. fundar atvinnu- og ferðamálanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

12.2.Umsókn um byggðakvóta fiskveiðiársins 2012/2013

1209095

Sigurjón Þórðarson tók til máls og lagði fram eftirfarandi tillögu:
Sveitarstjórnarfulltrúi Frjálslyndra og óháðra, Sigurjón Þórðarson, leggur til þá tillögu að afgreiðslu þessa liðar verði frestað og málið fari til frekari vinnslu í Atvinnu- og ferðamálanefnd.
Greinargerð.
Hvergi í fundargögnum, og reyndar hvergi á heimasíðu Sveitarfélagsins Skagafjarðar, er að finna heildstæða samantekt á þeim reglum sem ætlað er að nota til að skipta miklum verðmætum, sem felast í byggðakvóta, á milli útgerða í sveitarfélaginu. Óásættanlegt er að samþykkja reglur, sem ekki liggja ljósar fyrir, þannig að sveitarstjórnarfulltrúar og almenningur geta ekki lagt mat á það mál sem er til umfjöllunar. Það er ljóst að löndunarskyldan kemur mjög misjafnlega við útgerðir. Fiskiðjan er eina fiskvinnslan á Sauðárkróki og greiddi hún í ár langtum lægra verð en frjáls markaður var tilbúinn að greiða fyrir afla útgerða sem veiddu byggðakvóta. Umræddar kvaðir um 85% vinnsluskyldu hjá fiskvinnslu í sveitarfélaginu koma mjög mjög mismunandi niður á útgerðum, en þær sem eru á grásleppu hafa þegar uppfyllt umrædda 85% vinnsluskyldu á úthlutuðum byggðakvóta og geta þá fengið fullt markaðsverð fyrir afla sem fæst vegna úthlutaðs byggðakvóta. Gagnlegt er að vísa úthlutunarreglunum til umsagnar hjá hagsmunaaðilum, til að hægt verði að sníða af þeim augljósa vankanta.


Tillagan var borin undir atkvæði og felld með fimm atkvæðum gegn fjórum.
Afgreiðsla 86. fundar atvinnu- og ferðamálanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með átta atkvæðum. Sigurjón Þórðarson sat hjá.

12.3.Ályktun um minka- og refaveiði

1211098

Afgreiðsla 86. fundar atvinnu- og ferðamálanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

12.4.Fjárhagsáætlun 2013 - Atvinnu- og ferðamál

1211100

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

13.Félags- og tómstundanefnd - 189

1210008F

Fundargerð 189. fundar félags- og tómstundanefndar lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Bjarki Tryggvason kynnti fundargerð. Svanhildur Guðmundsdóttir, Jón Magnússon og Bjarki Tryggvason kvöddu sér hljóðs.

13.1.Erindi f.h. körfuknattleiksdeildar UMF Tindastóls varðandi undanþágu um merkingar á gólf íþróttamannvirkis

1210197

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.2.Ábending vegna tímasetningar viðburða fyrir börn og unglinga

1210208

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.3.Fjárhagsáætlun 2013

1208106

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

13.4.Fjárhagsáætlun 2013 málefni fatlaðra

1208137

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

13.5.Ósk um samstarf

1209168

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.6.Reglur SSNV málefna fatlaðra um NPA

1210181

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.7.Fundargerð þjónustuhóps SSNV 121005

1210184

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.8.Fundargerð þjónustuhóps 120918

1210183

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.9.Fundargerð þjónustuhóps SSNV 120914

1210182

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.10.Fundargerð þjónustuhóps SSNV 121011

1210200

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

13.11.Fjárhagsaðstoð 2012 trúnaðarbók

1201097

Afgreiðsla 189. fundar félags- og tómstundanefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.Fræðslunefnd - 81

1210011F

Fundargerð 81. fundar fræðslunefndar lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Bjarki Tryggvason kynnti fundargerð. Sigurjón Þórðarson, Bjarki Tryggvason og Sigurjón Þórðarson, kvöddu sér hljóðs.

14.1.Ósk um samstarf

1209168

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.2.Ársskýrslur leikskólanna 2011-2012

1208117

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.3.Sjálfsmatsskýrslur leikskólanna 2011-2012

1208118

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.4.Eftirfylgni með úttekt á Árskóla 2010

1209119

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.5.Skólanámskrá Árskóla 2012-2013

1210312

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.6.Samningur vegna styrks úr Endurmenntunarsjóði grunnskóla

1210254

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.7.Fyrirspurn um biðlista í Árvist o.fl.

1210289

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.8.Endurskoðun skólastefnu

1108141

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.9.Samantekt vegna vinadags

1210048

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.10.Vinaliðar

1210148

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.11.Ósk um skólaakstur frá Hólum í Varmahlíð

1209020

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.12.Skólaakstur - útboð

1209235

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.13.Beiðni um námsvist í tónlistarskóla í sveitarfélagi utan lögheimilis

1209101

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.14.Tónlistarskóli - ákvæði kjarasamnings

1210288

Afgreiðsla 81. fundar fræðslunefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

14.15.Fjárhagsáætlun 2013

1208106

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

15.Menningar- og kynningarnefnd - 65

1210018F

Fundargerð 65. fundar menningar- og kynningarnefndar lögð fram til afgreiðslu á 295. fundi sveitarstjórnar eins og einstök erindi bera með sér. Sigríður Magnúsdóttir kynnti fundargerð. Enginn kvaddi sér hljóðs.

15.1.Sala á gistingu í Miðgarði - menningarhúsi

1210377

Afgreiðsla 65. fundar menningar- og kynningarnefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

15.2.Fjárhagsáætlun 2013 - Menningarmál

1210460

Forseti vísar afgreiðslu málsins til 7. liðar á dagskrá. Samþykkt.

15.3.Skýrsla um ljósmyndaverkefni Héraðsskjalasafns Skagf.

1211019

Afgreiðsla 65. fundar menningar- og kynningarnefndar staðfest á 295. fundi sveitarstjórnar með níu atkvæðum.

Fundi slitið - kl. 18:24.