Skipulags- og byggingarnefnd

364. fundur 13. janúar 2020 kl. 09:00 - 11:15 í Ráðhúsi, Skagf.braut 17-21
Nefndarmenn
  • Einar Eðvald Einarsson formaður
  • Regína Valdimarsdóttir varaform.
  • Álfhildur Leifsdóttir ritari
  • Sveinn Þ. Finster Úlfarsson áheyrnarftr.
Starfsmenn
  • Jón Örn Berndsen skipulagsfulltrúi
  • Sigurður H. Ingvarsson starfsmaður skipulagsfulltrúa
Fundargerð ritaði: Jón Örn Berndsen skipulagsfulltrúi
Dagskrá

1.Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar - Endurskoðun

1812032

Aðalskipulag Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2020-2035
Viðbrögð við umsögnum um skipulags- og matslýsingu
Skipulags- og matslýsing var kynnt í samræmi við 1. mgr. 30. gr. skipulagslaga og 6. gr. laga um umhverfismat áætlana. Kynningartími var frá 13. nóvember 2019 til 23. desember 2019 og alls bárust 16 umsagnir. Skipulagsnefnd þakkar fyrir innsendar umsagnir og mun vinna með þær í áframhaldandi skipulagsvinnu í samræmi við eftirfarandi viðbrögð.
1. UMSÖGN SKAGABYGGÐAR
Sveitarfélagamörk
Skagabyggð telur ótækt að sveitarfélagið Skagafjörður endurskoði aðalskipulag sitt og samþykki það, án þess að ganga frá sveitarfélagamörkum við Skagabyggð. Hér er vísað til máls sem lengi er búið að veltast í kerfinu.
Sveitarstjórn Skagabyggðar óskar eftir fundi með fundi með fulltrúum sveitarfélagsins Skagafjarðar varðandi sveitarfélagsmörkin og vísar í bréf sem sent var til Skagafjarðar í mars 2014. Sveitarstjórn Skagabyggðar telur mikilvægt að sátt náist um sveitarfélagamörkin og að sveitarfélagið Skagafjörður taki tillit til þeirra gagna sem vísað er í bréfi Skagabyggðar frá 2014.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd tekur undir mikilvægi þess að fyrir liggi upplýsingar um sveitarfélagamörk Sveitarfélagsins Skagafjarðar og aðliggjandi sveitarfélaga. Í áframhaldandi skipulagsvinnu verður unnið að því að skýra sveitarfélagamörk, þar sem niðurstaða liggur fyrir. Fram að því mun Sveitarfélagið birta í skipulagsgögnum „mörk óviss“ þar sem það á við.
2. UMSÖGN SVEITARFÉLAGSINS SKAGASTRANDAR
Sveitarfélagamörk
Vegna beiðni um umsögn áréttar sveitarfélagið Skagaströnd erindi frá 2014 sem snýr að sveitarfélagamörkum. Vísað er til þess að ágreiningur sé um mörkin milli Þrívörðuhóls og Vestara Þverfells í Skagaheiði.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd tekur undir mikilvægi þess að fyrir liggi upplýsingar um sveitarfélagamörk Sveitarfélagsins Skagafjarðar og aðliggjandi sveitarfélaga. Í áframhaldandi skipulagsvinnu verður unnið að því að skýra sveitarfélagamörk, þar sem niðurstaða liggur fyrir. Fram að því mun Sveitarfélagið birta í skipulagsgögnum „mörk óviss“ þar sem það á við.
3. UMSÖGN LANDGRÆÐSLUNNAR
Landgræðslan telur að í skipulags- og matslýsingu séu lögð drög að umfjöllun um þau viðfangsefni sem snerta verksvið stofnunarinnar við gerð aðalskipulagsins. Sérstaklega er ánægjulegt að sjááform er varða umfjöllun um jákvæð loftslagsáhrif landgræðsluaðgerða, en í sveitarfélaginu er mikill fjöldi þátttakenda í verkefnum Landgræðslunnar og mikil tækifæri með endurheimt vistkerfa.
Landgræðslan gerir ekki athugasemdir við skipulags- og matslýsinguna en er reiðubúin til að veita frekari upplýsingar og ráðgjöf um þá þætti er að verksviði hennar snúa, um jarðvegs- og gróðurvernd, uppgræðslu, endurheimt votlendis, varnir gegn landbroti og sjálfbæra nýtingu lands, sé þess óskað.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd þakkar fyrir boð Landgræðslunnar um upplýsingar og ráðgjöf um jarðvegs- og gróðurvernd, uppgræðslu, endurheimt votlendis, varnir gegn landbroti og sjálfbæra nýtingu lands, og mun leita til stofnunarinnar við framvindu skipulagsvinnunnar.
4. UMSÖGN UMHVERFISSTOFNUNAR
4.1 Heimsmarkmið
Í lýsingu kemur fram að stuðst verður við Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun við stefnumörkun sveitarfélagsins og telur Umhverfisstofnun það jákvæða nálgun.
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að það komi fram í tillögunni hver sé stefna sveitarfélagsins varðandi verndun á vistkerfum sem njóta sérstakrar verndar, vistgerðir sem hafa verndargildi, búsvæði fugla þá sérstaklega ábyrgðartegunda Íslands og fugla á válista o.fl. með sjálfbæra þróun að leiðarljósi.
Viðbrögð
Sveitarstjórn mun leggja fram stefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð varðandi ofangreind viðfangsefni sem koma fram í umsögn Umhverfisstofnunar. Stefnan mun byggja á inntaki náttúruverndarlaga. Þá vill skipulagsnefnd vísa í þá nálgun og stefnu sem kom fram í aðalskipulagsbreytingum sem staðfest var á síðasta ári, en þar er lögð áhersla á vistkerfi, vistgerðir, búsvæði fugla og sérstaka vernd. Áfram verður unnið á þessari braut við endurskoðun aðalskipulags sveitarfélagsins.
4.2 Svæði á náttúruminjaskrá
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að fjallað sé um friðlýst svæði í greinargerð skipulagstillögunnar og þau sýnd á uppdrætti sbr. skipulagsreglugerð nr. 90/2013. Umhverfisstofnun telur nauðsynlegt að deiliskipulagstillögur innan friðlýstra svæða séu unnar í samstarfi við Umhverfisstofnun þar sem stofnunin annast umsjón og rekstur á friðlýstum svæðum og veitir leyfi til framkvæmda á þeim.
Viðbrögð
Í skipulagsgögnum, greinargerð og uppdráttum, verður gerð grein fyrir svæðum á náttúruminjaskrá í samræmi við skipulagsreglugerð og lögum um náttúruvernd. Gerð verður grein fyrir þeim skilmálum sem þar gilda, þ.m.t. leyfisveitingar. Skipulagsnefnd mun setja skilmála varðandi deiliskipulagsvinnu á friðlýstum svæðum sem taka til samráðs við Umhverfisstofnun.
4.3 Sérstök vernd
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að það komi fram í tillögunni hver sé stefna sveitarfélagsins varðandi vernd þeirra vistkerfa og jarðmyndana sem falla undir 61. gr. náttúruverndarlaganna og hvernig stefnan sé í samræmi við ákvæði þeirra.
Í lýsingunni kemur fram að viðfangsefni tillögunnar sé m.a. að skilgreina aðgerðir til kolefnisbindingar, svo sem með skógrækt, landgræðslu og endurheimt votlendis. Stofnunin bendir á að skógrækt og landgræðsla geti haft neikvæð áhrif á jarðminjar, mikilvægar vistgerðir, búsvæði fugla og ásýnd svæða.
Viðbrögð
Sveitarstjórn mun leggja fram stefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð varðandi sérstaka vernd skv. lögum um náttúruvernd. Þá vill skipulagsnefnd vísa í þá nálgun og stefnu sem kom fram í viðbrögðum við viðfangsefnið Heimsmarkmið hér að ofan.
Við ákvörðun um aðgerðir vegna kolefnisbindingar mun sveitarfélagið leita samráðs við fagstofnanir, þ.m.t. Umhverfisstofnun og Landgræðsluna. Umhverfismat aðalskipulagsins mun fjalla um möguleg áhrif aðgerða á umhverfisþætti, sem kunna að verða fyrir áhrifum.
4.4 Óbyggð víðerni
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að það komi fram með skýrum hætti í tillögunni hver stefna sveitarfélagsins er varðandi verndun óbyggða víðerna í sveitarfélaginu.
Viðbrögð
Sveitarstjórn mun leggja fram stefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð varðandi óbyggð víðerni, sem mun byggja á náttúruverndarlögum. Sveitarfélagið telur mjög mikilvægt að Skipulagsstofnun og Umhverfisstofnun ljúki við þá vinnu kortlagningu óbyggðra víðerna, þannig að ljóst sé hvar þau séu innan sveitarfélagsins.
4.5 Vistgerðir
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að það komi fram í tillögunni hver sé stefna sveitarfélagsins varðandi landnotkun á svæðum vistgerða með hátt verndargildi og búsvæðum fugla.
Viðbrögð
Sveitarstjórn mun leggja fram stefnu fyrir Sveitarfélagið Skagafjörð varðandi vistgerðir og búsvæði fugla, sem mun byggja á inntaki náttúruverndarlaga. Þá vísar skipulagsnefnd í þá nálgun og stefnu sem kom fram í viðbrögðum við viðfangsefnið Heimsmarkmið hér að ofan.
4.6 Búsvæði fugla
Umhverfisstofnun bendir á að innan sveitarfélagsins eru mikilvæg fuglasvæði skv. vistgerðarkorti NÍ, en þau eru í Tindastóli, Drangey, Málmey, Lundey og á Skaga og á láglendi Skagafjarðar.
Umhverfisstofnun bendir á að á þessum svæðum eru fuglategundir sem eru forgangstegundir skv. Bernarsamningnum, á válista og ábyrgðartegundum Íslands.
Umhverfisstofnun telur mikilvægt að það kom fram í tillögunni hver sé stefna sveitarfélagsins varðandi landnotkun á svæðum sem eru mikilvæg búsvæði fyrir fugla.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd vísar í ofangreind svör vegna vistgerða.


4.7 Vegir í náttúru Íslands
Umhverfisstofnun bendir á að slík vegaskrá er háð samþykki Umhverfisstofnunar, þegar svæði liggja innan friðlýstra svæða eða annarra stjórnvalda þjóðgarða þegar við á. Umhverfisstofnun telur því mikilvægt að sveitarfélagið vinni tillöguna í samráði við Umhverfisstofnun á vinnslustigi aðalskipulagstillögunnar.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun vinna að vegaskrá um vegi í náttúru Íslands og eiga samráð við Umhverfisstofnun um þá vinnu.
4.8 Fráveita
Umhverfisstofnun bendir á að öll fráveita skal vera skv. reglugerð um fráveitu og skólp nr. 798/1999. Umhverfisstofnun bendir á mikilvægi þess að fjallað sé nákvæmlega um hver staða fráveitumála er í sveitarfélaginu, þar sem kæmi fram magn og umfang fráveitu, eðli hreinsivirkja og auk þess er mikilvægt að það komi fram hvert er ástand viðtakans.
Einnig bendir stofnunin á, að ef þörf sé á úrbótum í fráveitumálum og þá þarf að koma fram hver stefna sveitarfélagsins sé varðandi endurbætur og hver tímarammi endurbóta sé.
Viðbrögð
Í aðalskipulaginu verður byggt á fyrirliggjandi gögnum um stöðu fráveitumála og ástand viðtakans. Sveitarstjórn mun leggja fram tillögur í aðalskipulaginu um úrbætur, sé þess þörf, og þá hver sé tímarammi endurbóta.
4.9 Tillaga að framkvæmdaráætlun (B-hluta)
Umhverfisstofnun vill benda á að innan sveitarfélagsins er svæði á tillögu NÍ að framkvæmdaáætlun (B-hluta) sem kallast Skagi, Drangey, Málmey og Láglendi Skagafjarðar. Tillagan hefur verið birt á heimasíðu stofnunarinnar og felur í sér mat á verndargildi þeirra svæða sem þar eru tilgreind. Það er mat stofnunarinnar að mikilvægt sé að hafa þær upplýsingar fyrir ofangreint svæði til hliðsjónar þegar skipulagsáætlunin er unnin, þegar áhrif á helstu umhverfisþætti eru metin og til að tryggja að verndargildi svæðisins rýni ekki.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun við mótun aðalskipulagsins og gerð umhverfismats þess, líta til þessara tillagna Náttúrufræðistofnunar um verndun svæðanna sem kallast Skagi, Drangey, Málmey og Láglendi Skagafjarðar
4.10 Stjórn vatnamála
Umhverfisstofnun bendir á að nú er unnið að innleiðingu laga nr. 36/2011 um stjórn vatnamála. Markmið laganna er að vernda vatn og vistkerfi þess, hindra frekari rýrnun vatnsgæða og bæta ástand vatnavistkerfa til þess að vatn njóti heildstæðrar verndar. Jafnframt er lögunum ætlað að stuðla að sjálfbærri nýtingu vatns og langtímavernd vatnsauðlindarinnar. Lögin taka til yfirborðsvatns og grunnvatns ásamt árósavatni og strandsjó, til vistkerfa þeirra og til vistkerfa sem tengjast þeim að vatnabúskap.
Samkvæmt markmiðum laganna og reglugerðarinnar skulu vatnshlot vera í mjög góðu eða góðu vistfræðilegu ástandi. Unnið er að því að skilgreina gæðaþætti og koma á kerfi til að meta ástand vatnshlota. Í vatnaáætlun munu verða sett umhverfismarkmið fyrir vatnshlotin sem miða að því að halda vatnsgæðum góðum.
Umhverfisstofnun bendir á að m.a. efnistaka í ám og virkjanaframkvæmdir hafa áhrif á vistformfræðilegt ástand áa.
Viðbrögð
Sveitarfélagið Skagafjörður leggur áherslu á vernd og sjálfbæra nýtingu vatnsauðlindarinnar og mun hafa þá áherslu til hliðsjónar við ákvörðun um landnotkun í sveitarfélaginu. Þá fagnar skipulagsnefnd því að brátt liggi fyrir ítarlegar upplýsingar um vatnshlot, þ.m.t. ástand þeirra. Það mun nýtast sveitarfélaginu vel í skipulagsgerð og ákvörðunum um framkvæmdir.
5. LANDSNET
Landsnet hefur farið yfir gögnin sem fylgdu erindinu og gerir ekki athugasemdir, en óskar eftir að fá tækifæri til að geta komið að athugasemdum síðar í skipulagsferlinu.
Viðbrögð
Umsögn krefst ekki viðbragða af hálfu skipulagsnefndar.
6. NÁTTÚRUFRÆÐISTOFNUN
Náttúrufræðistofnun hefur farið yfir lýsingu með hliðsjón af hlutverki stofnunarinnar og telur lýsinguna almennt vera greinargóða um þau atriði sem þarf að skoða í væntanlegu skipulagsferli.
Á bls. 12 er fjallað um vindorku. Undanfarið hefur sífellt verið að skjóta upp nýjum hugmyndum um vindorkugarða og vill Náttúrufræðistofnun sérstaklega benda á, fyrir utan áhrif á landslag o.fl., að vindorkusvæði séu ekki sett á aðalskipulag án ítarlegrar skoðunar á áhrifum á fugla og þá sérstaklega í tengslum við farleiðir fugla.
Á bls. 15 er fjallað um loftslagsmál og þar undir að skoða eigi m.a. endurheimt votlendis, landgræðslu og skógrækt. Í þessu samhengi telur Náttúrufræðistofnun mikilvægt að stuðst sé við góð gögn, m.a. vistgerðarkort og fleira, til að greina og flokka land og móta þannig stefnu um hvaða land er heppilegast í hverju tilfelli. Í öllum tilfellum þarf að tryggja að áætlanir í loftslagsmálum þ.m.t. kolefnisjöfnun með skógrækt fari ekki á svig við vernd líffræðilegrar fjölbreytni. Einnig er mikilvægt að nota góð grunngögn til að flokka landbúnaðarland sem oft nær til stórra svæða sem ekki eru eiginleg ræktarlönd.
Viðbrögð
6.1 Vindorka
Sveitarfélagið mun líta til margvíslegra þátta varðandi möguleika á nýtingu vindorku, þ.m.t. áhrif á landnotkun og umhverfi. Ólíklegt er þó að sveitarfélagið ráðist á þessu stigi í ítarlega skoðun á áhrifum á fugla og farleiðir fugla, ef þær liggja ekki fyrir. Hins vegar getur sveitarfélagið gert það að skilmálum fyrir nýtingu vindorku innan marka sveitarfélagsins, sé þess þörf. Sveitarfélagið mun einnig styðjast við leiðbeiningar Skipulagsstofnunar um Skipulag og vindorkunýtingu.
6.2 Loftslagsmál
Vísað er í viðbrögð skipulagsnefndar um sambærilega umsögn frá Landgræðslunni og Umhverfisstofnun hér að ofan.
Ýmsar ábendingar
Náttúrufræðistofnun vísar til ákvæða í lögum um náttúruvernd og bendir á margvísleg gögn sem geta nýst við skipulagsgerð og umhverfismat þess.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun taka mið af ábendingum Náttúrufræðistofnunar við mótun skipulagsins og gerð umhverfismatsins.
7. VEÐURSTOFAN
Ljóst er að taka á loftslagsmálin í víðu samhengi föstum tökum við skipulagsvinnuna, sbr. kafla 5.7 Loftslag og ber að fagna því.
Þá skal undirstrikað mikilvægi hinna ýmsu þátta náttúruvár við skipulagsgerðina. Í kafla 5.9 Takmarkanir á landnotkun eru sérstaklega tiltekin flóðahætta, hækkun sjávarborðs og ofanflóð, en bæta skal jarðskjálftum og aftakaveðri við upptalningu þessa. Þá vantar ofanflóð og aftakaveður í töflu 7.1 undir Öryggi.
Þá væri æskilegt að fjalla almennt um veðurfar í sérstökum kafla.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun bæta við ofanflóðum og aftakaveðri í töflu 7.1 undir öryggi. Þá mun nefndin taka það til skoðunar hvort tilefni sé að fjalla um veðurfar í sérstökum kafla í aðalskipulagi sveitarfélagsins.
8. VEGAGERÐIN
Hafa þarf samráð við Vegagerðina varðandi hugsanlegar breytingar eða viðbætur á veglínum frá núverandi skipulagi, t.d. er varðar möguleg jarðgöng.
Vegagerðin bendir á fyrri umsókn um viðbætur við efnistökustaði á aðalskipulagi. Vegagerðin óskar eftir að skoðað verði hvort þörf sé á frekari viðbótum við efnistökustaði frá því sem þegar hefur verið óskað eftir.
Vegagerðin óskar eftir því að fá skipulagið til umsagnar á öllum stigum skipulagsferilsins.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun eiga samráð við Vegagerðina um hugsanlegar breytingar eða viðbætur á veglínum frá núverandi skipulagi. Varðandi efnistökusvæði mun skipulagsnefndin taka fyrir umsókn Vegagerðarinnar um efnistökustaði.
Skipulagsnefnd mun leita umsagnar, upplýsinga og samráðs við Vegagerðina í skipulagsferlinu sem er framundan.
9. SAMGÖNGUSTOFA
Gerir ekki athugasemdir.
10. ATVINNU- OG NÝSKÖPUNARRÁÐUNEYTIÐ
Ráðuneytið vísar af þessu tilefni til þess að skipulagslög gera ráð fyrir að meðal flokka landnotkunar samkvæmt skipulagsáætlunum sé land til landbúnaðar, en samkvæmt jarðalögum skal tryggja svo sem kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota og er óheimilt að taka land sem skipulagt er sem landbúnaðarsvæði eða land sem nýtanlegt er eða nýtt til landbúnaðar, þ.m.t. áfrétti, til annarra nota (breyta landnotkun) nema aflað sé leyfis ráðherra að gættum ákvæðum 6. gr. jarðalaga.
Þess er beiðst að sveitarfélagið fari yfir þessi ákvæði og leitist við að hafa þau í huga við téða endurskoðun skipulagsáætlunarinnar.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun líta til þessara ákvæða, enda er viðfangsefni landbúnaðar eitt af helstu viðfangsefnum skipulagsvinnunnar.
11. HÖRGÁRSVEIT
Gerir ekki athugasemdir.
12. DALVÍKURBYGGÐ
Gerir ekki athugasemdir.
13. BLÁSKÓGABYGGÐ
Gerir ekki athugasemdir.
14. FJALLABYGGÐ
Gerir ekki athugasemdir.
15. LÖGREGLAN
Í kaflanum um helstu viðfangsefni í skipulagsvinnu er minnst bæði á sjálfbæra þróun og að stuðst verði við heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna við mótun nýs skipulags. Til viðbótar við þetta mætti benda á áætlun Sameinuðu Þjóðanna um eflingu viðnámsþróttar samfélaga gagnvart áföllum (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030). Þar eru sett markmið um að fækka dauðsfjöllum og minnka tjón samfélaga af völdum hamfara hverskonar.
Í kafla 5.9 er fjallað um takmarkanir á landnotkun og að sérstök grein verði gerð fyrir svæðum undir náttúruvá í samráði við Veðurstofu Íslands. Upplýsingar um slíka vá gætu einnig legið hjá Náttúrufræðistofnun varðandi skriðuföll og eldvirkni og hjá Orkustofnun varðandi jarðfræði.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun líta til þeirra gagna sem vísað er til við skipulagsvinnu sem er framundan.
16. SKIPULAGSSTOFNUN
Skipulagsstofnun telur lýsinguna gefa góða mynd af viðfangsefnum aðalskipulagsins, áherslum í fyrirhuguðu umhverfismati og kynningar- og samráðsferli.
Ferðaþjónusta
Vegna fyrirhugaðrar stefnu um ferðaþjónustu og áfangastaði er minnt á að taka saman upplýsingar um framboð ferðaþjónustu og gistingar og halda utan um fjölda gistirúma, tegundar gistirýmis og nýtingu þess. Það er gagnlegt bæði við að móta stefnu um uppbyggingu og sem forsendur til að bregðast við óskum um stækkun eða fjölgun gistiheimila eða þörf fyrir innviði eða þjónustu fyrir ferðamenn.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun kanna hvað liggur fyrir um framboð ferðaþjónustu og gistingar, þ.m.t. fjölda gistirýma, tegund þeirra og nýtingu. Þessar upplýsingar verða nýttar í kafla um forsendur og stöðu ferðaþjónustu í sveitarfélaginu.
Landbúnaðarland
Skipulagsstofnun bendir sveitarfélaginu á að flokka þarf landbúnaðarland til að leggja til grundvallar skipulagsákvörðunum um nýtingu þess, í samræmi við markmið Landsskipulagsstefnu 2015-2026 (gr. 2.3.1) og ákvæði jarðalaga um að tryggja eins og kostur er að land sem vel er fallið til búvöruframleiðslu verði varðveitt til slíkra nota.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun vinna að flokkun landbúnaðarlands í samræmi við fyrirliggjandi gögn. Að öðru leyti er vísað í viðbrögð við umsögnum atvinnu- og nýsköpunarráðuneytis og Landgræðslunnar.
Loftslagsmál og umhverfismat
Áherslan á loftslagsmál í kafla 5.7, um að sveitarfélagið setji sér markmið í loftslagsmálum og skilgreini aðgerðir sem styðji við stefnumörkun stjórnvalda í loftslagsmálum, virðast ekki endurspeglast nægilega vel í aðferðarfræðinni við mat á áhrifum stefnunnar á umhverfið, þ.e. matsspurningunum. Þar er áhersla á loftgæði, sbr. viðmið. . . Áhersla stjórnvalda um að draga úr losun gróðurhúsalofttegunda eða binda kolefni þarf því einnig að leggja fram sem viðmið. Meta þarf hvaða líklegu áhrif, eða breytingar, stefnan eða einstakar framkvæmdir geta haft á losun gróðurhúslofttegunda, til aukningar eða minnkunar, jákvæð eða neikvæð áhrif.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd mun fara yfir matsspurningar varðandi loftslagsmál og tengja þær betur við stefnumörkun stjórnvalda í loftslagsmálum, með því að tilgreina þau viðmið sem litið er til. Jafnframt verður hugað að matsspurningum hvort stefna eða einstakar framkvæmdir hafi áhrif á losun gróðurhúsalofttegundir. Jafnframt er vísað í viðbrögð við umsagnir frá Landgræðslunni, Umhverfisstofnun og Náttúrufræðistofnun.
Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna
Það mætti draga skýrar fram og velja heimsmarkmið sem hægt er að vinna með á sveitarfélagsstigi. Það er t.d. ekki skýrt hvernig loftslagsmarkmiðin 13.1.3 tengist aðalskipulaginu, sbr. yfirlit um heimsmarkmiðin á bls. 22-23, svo dæmi sé tekið.
Viðbrögð
Í tillögu aðalskipulags verður gerð grein fyrir því hvernig heimsmarkmið hafi áhrif á skipulagsgerð og tengjast framkvæmd þess.
Vinnsla aðalskipulags á stafrænu formi og mælikvarði uppdráttar
Stofnunin minnir á ákvæði 46. gr. skipulagslaga um að aðalskipulagsáætlunum skuli skilað á starfrænu formi til Skipulagsstofnunar. Skipulagsstofnun vinnur að gerð fitjuskrár og leiðbeininga þar um. Hægt er að fá drög að leiðbeiningum til skoðunar ef með þarf.
Í Aðalskipulagi Sveitarfélagsins Skagafjarðar 2009-2021 er mælikvarði sveitarfélagsuppdráttar fyrir byggð og hálendi 1:150.000. Að mati Skipulagsstofnunar er það of lítill mælikvarði fyrir prentaðan uppdrátt þar sem sýna skal heildarmynd af landnotkun alls sveitarfélagsins en um leið með nægilegri nákvæmni. Að jafnaði skal aðalskipulag sett fram í mælikvarða 1:50.000 en þéttbýli í mælikvarða 1:10.000. Heimilt er að sýna mjög stór landsvæði með einsleitri landnotkun í mælikvarða, allt að 1:100.000 skv. skipulagsreglugerð.
Viðbrögð
Skipulagsnefnd hefur hafið vinnu við gerð vinnslutillögu og er hún unnin á stafrænu formi og í samræmi við þær upplýsingar sem liggja fyrir á þessum tíma. Skipulagsnefnd mun óska eftir að fá aðgang að uppfærðum drögum að leiðbeiningum.
Skipulagsnefnd mun birta sveitarfélagsuppdrátt í 1:50.000 eða

2.Reykjarhóll lóð 146062 - Aðveitustöð RARIK

1708171

Í samræmi við samþykkt Sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar var tillaga að deiliskipulagi tengivirkis í Varmahlíð auglýst í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Tengivirkið er á lóðinni Reykjarhóll lóð, landnúmer 146062. Deiliskipulagstillagan er unnin hjá VSÓ ráðgjöf, dagsett 6. nóvember 2017, uppfærð 10. apríl 2018. Auglýsingartími var frá og með þriðjudegi 20. ágúst 2019 til og með 2. október 2019. Engar athugasemdir bárust við deiliskipulagstillöguna. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir deiliskipulagið óbreytt.

3.Skíðasvæðið í Tindastóli - Umsókn um breytingu á deiliskipulagi.

1910010

Í samræmi við samþykkt Sveitarstjórnar Sveitarfélagsins Skagafjarðar var tillaga að breyttu skipulagi skíðasvæðisins í Tindastóli auglýst í samræmi við 1. mgr. 41. gr. skipulagslaga nr. 123/2010. Deiliskipulagstillagan er unnin hjá VSÓ ráðgjöf, dagsett 27. september 2019. Auglýsingartími var frá og með miðvikudegi 20. nóvember 2019 til og með 8. janúar 2020. Engar athugasemdir bárust við breytingartillöguna. Skipulags- og byggingarnefnd samþykkir breytt deiliskipulag.

4.Merkigarður (146206) umsókn um deiliskipulag

1706114

Tryggvi Sveinbjörnsson kt. 200357-3969, f.h. IG Ferða ehf., þinglýsts eiganda jarðarinnar Merkigarðs í Tungusveit, óskar eftir heimild til að láta vinna deiliskipulag fyrir hluta jarðarinnar Merkigarðs. Með vísan í 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 yrði deiliskipulagið unnið á kostnað eiganda. Meðfylgjandi erindinu er skipulagslýsing útg. 2.0 dags. 20.12.2019 unnin hjá Stoð ehf. verkfræðistofu. Umsækjandi óskar eftir samþykki skipulags-og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar á meðfylgjandi skipulagslýsingu og að hún hljóti málsmeðferð skv. skipulagslögum. Samkvæmt erindinu er fyrirhuguð á jörðinni frístundabyggð, auk skógræktar. Jörðin er í aðalskipulagi skilgreind sem landbúnaðarsvæði og því kallar þessi beytta landnotkun á breytingu á aðalskipulagi.
Breytingu á landnotkun er vísað til endurskoðunar á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem nú stendur yfir. Að fenginni þeirri niðurstöðu verður afstaða tekin til beiðnar um gerð deiliskipulags.

5.Skagfirðingbraut 51 - Ártorg 1 - deiliskipulag 2020

2001053

Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri, óskar eftir heimild til að láta vinna breytingu á deiliskipulagi svokallaðs Mjólkurstöðvarreits sem á eru m.a. lóðirnar Skagfirðingabraut 51 og Ártorg 1. Með vísan í 2. mgr. 38. gr. skipulagslaga nr. 123/2010 yrði deiliskipulagið unnið á kostnað Kaupfélags Skagfirðinga. Meðfylgjandi erindinu er skipulagslýsing útg. 1.0 dags. 20.12.2019 sem unnin var hjá Stoð ehf. verkfræðistofu. Umsækjandi óskar eftir samþykki skipulags- og byggingarnefndar og staðfestingu sveitarstjórnar á meðfylgjandi skipulagslýsingu og að hún hljóti málsmeðferð skv. skipulagslögum. Í skipulagslýsingu kemur fram að viðfangsefnið kalli á breytt deili- og aðalskipulag. Breytingu á nýtingarhlutfalli reitsins er vísað til endurskoðunar á aðalskipulagi sveitarfélagsins sem nú stendur yfir. Að fenginni þeirri niðurstöðu verður afstaða tekin til beiðnar um gerð deiliskipulags.

6.Grenihlíð 21 - 23 Sauðárkróki - Umsókn um lóð

1912206

Ásmundur J. Pálmason kt. 300765-5649 sækir um að fá úthlutað lóðinni númer 21-23 við Grenihlíð. Erindið samþykkt.

7.Reykjaborg 146215 - Umsókn um landskipti

1912153

Björn Helgi Ófeigsson kt.181251-2399, þinglýstur eigandi jarðarinnar Reykjaborg, landnúmer 146215 óskar eftir heimild til að stofna 1,57 ha spildu úr landi jarðarinnar, sem „Hyrnan“. Framlagður hnitsettur afstöðuuppdráttur nr. S01 í verki 731701 dagsettur 21. okt. 2019, unnin hjá Stoð ehf. verkfræðistofu af Birni Magnúsi Árnasyni. Hlunnindi og lögbýlaréttur munu áfram tilheyra Reykjaborg, landnr. 146215. Einnig sótt um að spildan verði leyst úr landbúnaðarnotum.
Erindinu fylgir rökstuðningur fyrir umbeðinni nafngift. Landskiptin samþykkt. Landið verður skráð sem annað land í þjóðskrá. Nafnið Hyrnan samþykkt.

8.Tjarnarnes - Umsókn um landskipti

2001025

Brynhildur Sigtryggsdóttir kt. 061057-3829 og Ómar Kjartansson kt. 270858-4659 þinglýstir eigendur jarðarinnar Tjarnarnes, landnúmer 227338, óska heimildar til að stofna 9,7 ha spildu úr landi jarðarinnar, sem „Móberg“, Framlagður hnitsettur afstöðuuppdráttur nr. S01 í verki 782605 dagsettur 27. des. 2019, unnin hjá Stoð ehf. verkfræðistofu af Birni Magnúsi Árnasyni.
Engin hlunnindi fylgja útskiptu spildunni. Þá er óskað eftir að spildan verði skráð íbúðarhúsalóð. Erindinu fylgir rökstuðningur fyrir umbeðinni nafngift. Erindið samþykkt eins og það er fyrir lagt.

9.Helluland land B lóð 2 - Umsókn um nafnleyfi

1809128

Fyrir liggur fyrirspurn Helgu Óskarsdóttur kt. 310184-3659 og Guðjóns Sveins Magnússonar kt. 250572-4929 varðandi nafngift lóðarinnar Helluland land B lóð 2, í Hegranesi þar sem fram kemur ósk um að nefna lóðina Helgustaðir. Erindið samþykkt eins og það er fyrir lagt.

10.Saurbær land - Fyrirspurn nafn á sumarbústað

1912158

Hrefna Þórarinsdóttir kt.070157-3149 og Sólborg Jóhanna Þórarinsdóttir kt.080253-5679,
eigendur Saurbær land, L146219 ásamt sumarhúsi sem á landinu stendur sækja um að fá að nefna landið og húsið Systrasel. Erindið samþykkt eins og það er fyrir lagt.

11.Afgreiðslufundur byggingarfulltrúa - 98

1912015F

98. afgreiðslufundur byggingarfulltrúa lagður fram til kynningar.

12.Skagabyggð - sýslumörk

1107058

Á fundinn kom Ingvar Páll Ingvarsson og fór yfir stöðu málsins.

Fundi slitið - kl. 11:15.